Rada Pedagogiczna

RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPIU - ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Podstawa prawna funkcjonowania Rady Pedagogicznej: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. Nr 95, poz. 425) , z późniejszymi zmianami – art. 40.

  PRZEWODNICZĄCY RADY: DYREKTOR SZKOŁY - mgr Zygmunt OPIŁO
  CZŁONKOWIE: - p. Karolina BŁACHUTA
                              - p.  Anna    BASTA (od X. 2014)
                              - ksiądz mgr Andrzej DŹWIGAJ
                              - mgr Krystyna KANTOR
                              - mgr inż. Barbara Bednarek-OPIŁO
                              - mgr Jadwiga OŻAROWSKA
                              - mgr Joanna PAŁKA
                              - mgr Marta ROJNA
                              - mgr Mariola RUCHAŁA
                              - mgr Małgorzata SMAGA
                              - mgr Katarzyna ŚWIERAD
                              - mgr Krystyna ŚWIERCZEK 

KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPIU  

 

1. KOMPETENCJE STANOWIĄCE RADY:

 

1. Zatwierdzanie planów pracy szkoły 2. Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 3. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, 4. Ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 5. Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów (w zakresie przyjętym dla szkoły podstawowej), 6. Przygotowanie projektu zmian statutu szkoły,

 

II. RADA OPINIUJE:

 

1. Organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2. Projekt planu finansowego szkoły, 3. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 4. Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 5. Zestaw programów nauczania dopuszczanych do użytku przez Dyrektora Szkoły  

 

III. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Lipiu wykonuje również zadania Rady Szkoły:

 

1. uchwala statut szkoły, 2. może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole: wnioski te mają dla organu charakter wiążący, 3. przedstawia wnioski w sprawie rocznego projektu planu finansowego szkoły, 4. opiniuje plan pracy Szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły, 5. z własnej inicjatywy ocenia stan oraz sytuację szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.