Rada Rodziców


Podstawa prawna funkcjonowania Rady Rodziców: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. Nr 95, poz. 425) , z późniejszymi zmianami – art. 53 i 54.


SKŁAD RADY


W skład Rady wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów poszczególnych oddziałów.

 

Skład Rady wybrany na rok szkolny 2019/2020

 

Przewodnicząca         - Alina Wójcik

z-ca przewodniczącej - Bogumiła Bielak

Sekretarz                  - Dorota Kulig-Bomba

Skarbnik                   - Teresa Surdziel

Członkowie : Angelika Bednarek-Sromek, Agata Wójs, Krystyna  

                   Pancerz, Tomasz Porębski

 

 


 

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW


  1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 
  2. Do kompetencji Rady należy:
 • Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia szkoły lub wychowania ,  
 •  Opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 •   Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
 • - programu profilaktyczno-wychowawczego Szkoły dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb lokalnego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o ch-rze profilaktycznym i wychowawczym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

   3. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

  KOMUNIKATY