PRACA PRZY SZKOLE !

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipiu zatrudni na umowę zlecenie osobę lub osoby, celem wykonania prac związanych z konserwacją ogrodzenia boiska szkolnego.

Zakres prac:

W zależności od posiadanych środków, od 60 do 80 mb drucianej siatki ogrodzeniowej wraz ze słupkami o wysokości 4 m.,

Konieczne ogólne oczyszczenie siatki + dwukrotne malowanie.

Szkoła zapewni potrzebne materiały do konserwacji ogrodzenia (farby, pędzle, rozpuszczalniki, szczotki druciane).

Termin wykonania:

16.08.2018 - 30.09.2018 r.

Zainteresowani proszeni są o kontakt z dyrektorem lub sekretarzem szkoły w terminie 1-8 sierpnia 2018 r. i pisemne podanie oczekiwań cenowych (wynagrodzeniowych) wraz z imieniem i nazwiskiem, adresem i telefonem kontaktowym zainteresowanego (w zamkniętej kopercie).

Administratorem tych danych będzie Dyrektor Szkoły a dane te zostaną wykorzystane wyłącznie do celu rozstrzygnięcia zatrudnienia lub nie zatrudnienia oraz poinformowania o tym osoby (osób) zainteresowanej a także do podjęcia ewentualnych czynności związanych z zatrudnieniem pracownika.

 

Dyrektor Szkoły podejmie decyzję o zatrudnieniu lub nie zatrudnieniu osób w terminie do 14 sierpnia 2018 r. i powiadomi je o tym telefonicznie na wskazany numer a w razie niemożliwości zrealizowania połączenia uczyni to sms-em lub listownie (w przypadku podania numeru stacjonarnego) co należy uznać, że powiadomienie doszło do skutku, niezależnie od skutku faktycznego.

Dokumentacja w/w rozstrzygnięć przechowywana będzie przez 1 miesiąc, tj. do dnia 13 września 2018 r.