ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ - 8. II. 2013

 Członkom Rady Pedagogicznej przypominam, że na zebranie Rady należy przygotować m.in.:

1. sprawozdania ze wszystkich zajęć dodatkowych prowadzonych w I półroczu,

2. sprawozdania wszystkich organizacji działających na terenie Szkoły w I półroczu

3. informacje o pracy nauczycielskich zespołów działających w obrębie poszczególnych klas (pod przewodnictwen wychowawców),

4. Informacje o pracy zespołów ewaluacyjnych,

5. informacje o przeprowadzonych sprawdzianach wyników nauczania (klasy: 1, 2, 4 i próbny sprawdzian w klasie 6),

6. informacja o realizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej realizowanej na terenie Szkoły.

7. Zagadnienia do dyskusji - problemy dydaktyczno - wychowawcze i wnioski w tym zakresie do realizacji w II półroczu.

 

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza i gorąco zachęca do udziału w zebraniu Rady przedstawicieli Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Jednoczesnie prosi o przygotowanie sprawozdan z pracy tych Organow w I polroczu.